If-ElseIf-Else-EndIf

Bedingte Verzweigung und Programmausführung.

Syntax:

 • If Ausdruck1 Then
  • Programmcode wenn Ausdruck1 wahr
 • [ElseIf Ausdruck2 Then]
  • Programmcode wenn Ausdruck1 unwahr und Ausdruck2 wahr
 • [Else]
  • Programmcode wenn Ausdruck1 und Ausdruck2 unwahr
 • EndIf

Beispiel:

 dim a,b as byte
 if a>b or a=100 then
  [..]
 elseif b=1000 then
  [..]
 elseif b=2000 and meineFunktion(a+b) then
  [..]
 else
  [..]
 endif